رضا داوری اردکانی؛ فیلسوف آینده

استاد داوری اردکانی، از معدود فیلسوفان در ایران است که لزوم پرداختن به “آینده” سخن می گوید و فلسفه ورزی می کند. از دید استاد داوری، جهان سنت با آینده کاری نداشت.

استاد داوری اردکانی، از معدود فیلسوفان در ایران است که لزوم پرداختن به "آینده" سخن می گوید و فلسفه ورزی می کند. از دید استاد داوری، جهان سنت با آینده کاری نداشت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.