زلزله تهران چقدر جدی است؟

حال اوضاع ترکیه و سوریه را از نزدیک می بینید؟ آیا شما تحمل گرفتن دست طفل و دختر فوت شده اتان را زیر آور برای ساعت‌ها دارید؟
چقدر در این سی و اندی سال تلاش کردم فقط خدا می‌داند و فقط او ! آخر چرا ما که همه مطالب را گفتیم برنامه دادیم، ریز کردیم، زمانبندی کردیم …
غصه خوردن راه عاقلان نیست و نگرانی و وحشت کار به جایی نمی برد بهتر است دست به دست هم حداقل در قسمت بلایا که با جان مردم رابطه دارد فارغ از دزدی و ثروت اندوزی و بخل و کینه و بی سوادی و جهل و حسادت،… کمک کنیم تا ریشه آسیب پذیری ها را به حداقل برسانیم، ما تحمل ضایعه ای به ابعاد ترکیه و سوریه که دهها مرتبه بدتر خواهد بود را نداریم !
با احترام ولی بسیار جدی، هر که در زلزله، مهندسی زلزله و مدیریت بحران در کشور تا امروز فعال بوده و است لطفا تغییر نمایند، مهمترین اقدام و اولویت در راستای کاهش اثرات زلزله در ایران همین بند اول است ، ببخشید این نتیجه مهم ٣٤ سال کار دو شیفته و دلسوزانه بنده ناچیز در امر زلزله و مدیریت بحران آن در ایران است. و اما بدانیم:
برادر عزیزی از من پرسیدند:
احتمال زلزله تهران چقدر جدی است ؟
عرض کردم:
هم..

حال اوضاع ترکیه و سوریه را از نزدیک می بینید؟ آیا شما تحمل گرفتن دست طفل و دختر فوت شده اتان را زیر آور برای ساعت‌ها دارید؟

چقدر در این سی و اندی سال تلاش کردم فقط خدا می‌داند و فقط او ! آخر چرا ما که همه مطالب را گفتیم برنامه دادیم، ریز کردیم، زمانبندی کردیم …

غصه خوردن راه عاقلان نیست و نگرانی و وحشت کار به جایی نمی برد بهتر است دست به دست هم حداقل در قسمت بلایا که با جان مردم رابطه دارد فارغ از دزدی و ثروت اندوزی و بخل و کینه و بی سوادی و جهل و حسادت،… کمک کنیم تا ریشه آسیب پذیری ها را به حداقل برسانیم، ما تحمل ضایعه ای به ابعاد ترکیه و سوریه که دهها مرتبه بدتر خواهد بود را نداریم !

با احترام ولی بسیار جدی، هر که در زلزله، مهندسی زلزله و مدیریت بحران در کشور تا امروز فعال بوده و است لطفا تغییر نمایند، مهمترین اقدام و اولویت در راستای کاهش اثرات زلزله در ایران همین بند اول است ، ببخشید این نتیجه مهم ٣٤ سال کار دو شیفته و دلسوزانه بنده ناچیز در امر زلزله و مدیریت بحران آن در ایران است. و اما بدانیم:

برادر عزیزی از من پرسیدند:
احتمال زلزله تهران چقدر جدی است ؟
عرض کردم:
همین لحظه می تواند رخ دهد
* استاد نمونه کشور، در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران

۴۷۴۷