صدای داریوش مهرجویی‌ها را بشنوید

آنها که مشاوره می‌دهند تا تظاهر و نفاق را به اسم دینداری صوری در هنر وارد کنند نه هنر را می‌شناسند و دوست دارند و نه دین را. حذف حرکت از تاتر، یعنی تبدیل تاتر به منبر.
از آن طرف صدای داریوش مهرجویی آنقدر بلند بود که امروز حتما آن را شنیده‌اید.
نگذارید هنرمندان این رشته پیوند کم‌جان را هم با وزارت ارشاد قطع شده ببینند. دینداری صوری و تظاهر و نفاق صد برابر بدتر از بی‌دینی است. شما وزیر ارشاد شده‌اید که حامی اهل هنر باشید. وقتی موفقید که هنر روی زمین و نه زیر زمین و آزادانه شکل بگیرد. هنر به هر حال متوقف نمی‌شود. صدای داریوش مهرجویی‌ها را می شنوید
وزارت ارشاد بدون حمایت و ارتباط هنرمندان‌ رشته‌های مختلف، وزارت نیست. خوب شروع کردید ولی گویا نمی‌گذارند خوب ادامه دهید.

آنها که مشاوره می‌دهند تا تظاهر و نفاق را به اسم دینداری صوری در هنر وارد کنند نه هنر را می‌شناسند و دوست دارند و نه دین را. حذف حرکت از تاتر، یعنی تبدیل تاتر به منبر.
از آن طرف صدای داریوش مهرجویی آنقدر بلند بود که امروز حتما آن را شنیده‌اید.

نگذارید هنرمندان این رشته پیوند کم‌جان را هم با وزارت ارشاد قطع شده ببینند. دینداری صوری و تظاهر و نفاق صد برابر بدتر از بی‌دینی است. شما وزیر ارشاد شده‌اید که حامی اهل هنر باشید. وقتی موفقید که هنر روی زمین و نه زیر زمین و آزادانه شکل بگیرد. هنر به هر حال متوقف نمی‌شود. صدای داریوش مهرجویی‌ها را می شنوید

وزارت ارشاد بدون حمایت و ارتباط هنرمندان‌ رشته‌های مختلف، وزارت نیست. خوب شروع کردید ولی گویا نمی‌گذارند خوب ادامه دهید.