فاجعه ویدیوی خیابان اندرزگو؛ فرصت طلایی برخورد با این ضابط نماها را از از دست ندهید ، سردار رادان!

درست ۲۴ ساعت پس از انتشار نظرسنجی روزنامه همشهری و این ادعا که بیش از ۵۰ درصد از افرادی که حجاب شان از نظر پرسشگران همشهری مشکل داشته ، گفته اند: «اگر تذکر با لحن مناسب به ما داده می شد ، حجاب مان را رعایت می کردیم»
ویدیویی به نام بلوار اندرزگو منتشر می شود که سعی دارد القاء کند نیروهای یک ضابط قضایی ناشناس در کشور به بی حجاب ها تذکر می دهند .
نوع ویدیو از ترکیب تصویر، موسیقی و افزوده های گرافیکی چون شناسایی افراد به کمک هوش مصنوعی و البته اعلام معرفی افراد به مراجع قضایی قصد دارد فضایی از ارعاب را برای مخاطب ایجاد کند.
تلخ تر اما اصرار سازندگان ویدیو بر دستکاری صدای گوینده روی تصاویر است. اینکه آیا استفاده از تصاویر بسته از صورت این افراد از نظر قانونی درست است یا که خیر هم به کنار!
آنچه دردناک است اما دیالوگی تلخ میان این مدعی عنوان ضابط است با یکی از این دختران جوان:« قانون ، قانون است . اگر معتقد به آزادی هستی من دست همه سارقین و متجاوزین را باز می گذارم تا حسابت را کف دستت بگذارند.»
همین یک جمله قطعا کافی است تا قوه قضاییه و نیروی انتظامی بخواهند علیه سازندگان این کلیپ ، هر ک..

درست ۲۴ ساعت پس از انتشار نظرسنجی روزنامه همشهری و این ادعا که بیش از ۵۰ درصد از افرادی که حجاب شان از نظر پرسشگران همشهری مشکل داشته ، گفته اند: «اگر تذکر با لحن مناسب به ما داده می شد ، حجاب مان را رعایت می کردیم»

ویدیویی به نام بلوار اندرزگو منتشر می شود که سعی دارد القاء کند نیروهای یک ضابط قضایی ناشناس در کشور به بی حجاب ها تذکر می دهند .

نوع ویدیو از ترکیب تصویر، موسیقی و افزوده های گرافیکی چون شناسایی افراد به کمک هوش مصنوعی و البته اعلام معرفی افراد به مراجع قضایی قصد دارد فضایی از ارعاب را برای مخاطب ایجاد کند.

تلخ تر اما اصرار سازندگان ویدیو بر دستکاری صدای گوینده روی تصاویر است. اینکه آیا استفاده از تصاویر بسته از صورت این افراد از نظر قانونی درست است یا که خیر هم به کنار!

آنچه دردناک است اما دیالوگی تلخ میان این مدعی عنوان ضابط است با یکی از این دختران جوان:« قانون ، قانون است . اگر معتقد به آزادی هستی من دست همه سارقین و متجاوزین را باز می گذارم تا حسابت را کف دستت بگذارند.»

همین یک جمله قطعا کافی است تا قوه قضاییه و نیروی انتظامی بخواهند علیه سازندگان این کلیپ ، هر کسی که باشند، به دلیل تخریب چهره پلیس و دیگر ضابطین قضایی اعلام جرم کنند .

اینکه به چه حقی تهدید می کنند؟ رسالت نیروهای انتظامی تامین امنیت جامعه است ، حتی برای بی حجاب ها . تهدید به استفاده ابزاری از قدرت سارقین و متجاوزین چه آورده ای برای کشور در این فضای دوقطبی دارد؟

بی شک سردار رادان اگر اعتقاد به گفته های اخیرش درباره برخورد با پلیس نماها دارد ، از سازندگان همین کلیپ آغاز کند . نگذارد چهره پلیس و دیگر ضابطان قضایی تخریب شود. هر لحظه درنگ در برخورد با چنین افرادی لطمه ای نابخشودنی افکارعمومی است.

آقای رادان زمان طلایی برخورد با این ضابط نماها را از دست ندهید. تا کنترل میدان در اختیار دوقطبی سازان نیفتد.

۴۱۴۱