ماجراهای اسلحه در آمریکا و خودرو در ایران

در بسیاری از موارد ما عیوب دشمن را می­‌گوییم که در بعضی موارد به جاست، اما اگر قرار بر این باشد که از عیوب خود غافل شویم دقیقاً نقض غرض است.

در بسیاری از موارد ما عیوب دشمن را می­‌گوییم که در بعضی موارد به جاست، اما اگر قرار بر این باشد که از عیوب خود غافل شویم دقیقاً نقض غرض است.