محسن برهانی نمونه ی عینی سرباز عدالت و مصداق واقعی وکیل مستقل است

علاقمندان به حضور در عالم حقوق و قضا از همان ابتدای حضور در دانشکده ی حقوق متوجه اعتبار و جایگاه ویژه ی کلمات و عباراتی مانند شرافت، عدالت، انصاف، حق طلبی و ظلم ستیزی می شوند در این بین معلم و استادی که نه تنها در لسان و بیان ،بلکه رفتار و کردارش مصداق عینی عدالت طلبی و ظلم ستیزی است از محبوبیت و اعتبار بیشتری بهره مند خواهد شد.
در جامعه حقوقی کشور کسان بسیاری بوده اند که در همین مسیر حق طلبی و ظلم ستیزی دارای اعتباری ماندگار و نامی مانا شده‌اند.اعتبار تاریخ حقوق این سرزمین مرهون حضور و درخشش ستارگانی است که زبان نگشوده اند مگر به حق طلبی و ظلم ستیزی ، از جمله دغدغه های هر دانش آموخته ی حقوق خاصه آنان که قصد ورود به حرفه‌ ی وکالت دارند جستجو و یافتن مصادیق عینی حق طلبی و ظلم ستیزی است تا برای مسیر پیشرو مراد خویش را شناخته، کشف طریق کرده،سره از ناسره بگشاید.
در عصر حاضر و روزگار امروز امثال محسن برهانی چراغی را که گذشتگان برافروختند روشن نگه داشته اند ، محسن برهانی نه تنها در قامت یک معلم وکیل دادگستری بلکه به عنوان مجتهدی ساعی و کوشا جز به حق طلبی زبان به سخن نگشوده ،رفتار و کردارش ..

علاقمندان به حضور در عالم حقوق و قضا از همان ابتدای حضور در دانشکده ی حقوق متوجه اعتبار و جایگاه ویژه ی کلمات و عباراتی مانند شرافت، عدالت، انصاف، حق طلبی و ظلم ستیزی می شوند در این بین معلم و استادی که نه تنها در لسان و بیان ،بلکه رفتار و کردارش مصداق عینی عدالت طلبی و ظلم ستیزی است از محبوبیت و اعتبار بیشتری بهره مند خواهد شد.

در جامعه حقوقی کشور کسان بسیاری بوده اند که در همین مسیر حق طلبی و ظلم ستیزی دارای اعتباری ماندگار و نامی مانا شده‌اند.اعتبار تاریخ حقوق این سرزمین مرهون حضور و درخشش ستارگانی است که زبان نگشوده اند مگر به حق طلبی و ظلم ستیزی ، از جمله دغدغه های هر دانش آموخته ی حقوق خاصه آنان که قصد ورود به حرفه‌ ی وکالت دارند جستجو و یافتن مصادیق عینی حق طلبی و ظلم ستیزی است تا برای مسیر پیشرو مراد خویش را شناخته، کشف طریق کرده،سره از ناسره بگشاید.

در عصر حاضر و روزگار امروز امثال محسن برهانی چراغی را که گذشتگان برافروختند روشن نگه داشته اند ، محسن برهانی نه تنها در قامت یک معلم وکیل دادگستری بلکه به عنوان مجتهدی ساعی و کوشا جز به حق طلبی زبان به سخن نگشوده ،رفتار و کردارش نمونه عینی انجام وظیفه ایست در قامت سرباز عدالت .

نقد و ایرادات حقوقی-فقهی محسن برهانی به احکام اعدام اخیر الصدور و برخی رفتارهای حاکمیتی را که ببینید بلا تردید بر این ادعا صحه خواهید گذاشت که تنها دغدغه ی وی تحقق عدالت و اجرای مُر قانون است او نه پی نام است و نه دغدغه ی نان دارد.

محسن برهانی می‌توانست بسان برخی استادان دانشگاه سر در لاک خویش کرده کلاس های درس را با مرور مواد قانونی و تفسیر اصول حقوقی بدون کمترین دغدغه ای نسبت به عدالت طلبی و دغدغه حقوق مردم به پایان رسانده ،پایه و گروه استخدامی اش را اخذ و آخر هر ماه حقوق ماهیانه اش را به ریال دریافت کند اما او فرزند راستین جامعه‌ای است که شرافتشان را وثیقه ی حق طلبی و عدالت طلبی می نهند و چنین انسانی هرگز نمی تواند با دغدغه ی نان و نام سکوت اختیار کند.

امروز قاطبه جامعه حقوقی کشور حتی برخی منتقدین محسن برهانی بر عدالت طلبی و شریف بودن او اقرار دارند. رصد و بررسی فعالیت سال های اخیر وی سبب خواهد شد تا وی را با این عبارت توصیف کنیم؛ محسن برهانی معلم وکیلی است که تنها دغدغه‌اش عدالت طلبی، احقاق حق و اجرای بی کم و کاست قانون است و حالا برخی برخوردها و واکنش ها با چنین انسان شریفی سبب این پرسش است که مگر محسن برهانی جز مستند به قانون و اصول حقوقی حرف غریب و عجیبی زده است؟ که او را تحمل نمی کنید و سخنانش را بر نتابیده، درصدد اخراج وی از دانشگاه هستید؟ آنان که بر طبل اخراج دکتر برهانی از دانشگاه می کوبند،یقینا قوه ی تشخیص و درک این موضوع را ندارند که برای محسن برهانی و امثال محسن برهانی دانشگاه و معلمی کردن محدود به یک فضای فیزیکی نبوده و نخواهد بود! برای محسن برهانی هر لحظه ای از حیاتش زمان معلمی است و هر نقطه‌ای از سرزمینش دانشگاه .

محسن برهانی یکی از آن نخبگان عدالت طلبی است که در کسوت معلمی و در پیشه وکالت با استدلال و استنباطی حقوقی و شرعی خویش به نقد احکام صادره در تقابل با اعتراضات اخیر بدون ترس و لکنت زبان قیام می کند و این همان معنا و مابه ازاء بیرونی وکیل مستقل و مردان و زنان شریفی است که جز برای حق طلبی و ظلم ستیزی لب به سخن نگشوده و قدم بر نداشته اند.

گرچه حمایت از محسن برهانی تکلیفی است بر جامعه حقوقی خاصه وکلای دادگستری، مدیران محترم کانون وکلا، استادان معزز دانشگاه و… اما ذکر این نکته واجد اهمیت بیشتری است که این حمایت،حمایت از شخص محسن برهانی نیست بلکه حمایت از تفکر و اندیشه ایست که شرافتش را وثیقه ی دفاع از حق و ظلم ستیزی نهاده.لذا آنان که بر طبل اخراج محسن برهانی از دانشگاه می کوبند ،بدانند که محسن برهانی نه تنها در کرسی استادی دانشگاه و کسوت وکالت بلکه در قلب اعضای این خانواده سترگ جا و مکانی ناب و قابل تکریم دارد لذا کاری نکنید که مصداق این عبارت شوید ؛ عِرض خود میبری و زحمت ما میداری در این عرصه که…

وکیل دادگستری-شیراز