همزیستی یا ویلا زیستی

من دو هفته در ترکیه در دانشگاه آنکارا هستم‌. وقت من اغلب در اتاق و پشت کامپیوتر است. آرامش خاصی دارم و از این فرصت استفاده زیادی کردم. بجز مشکل سگ ها که با سر و صدایشان گاهی آزارم می دهد از حواشی به دور بوده و برای انجام کارهای علمی تمرکز فوق العاده ای داشتم.

من دو هفته در ترکیه در دانشگاه آنکارا هستم‌. وقت من اغلب در اتاق و پشت کامپیوتر است. آرامش خاصی دارم و از این فرصت استفاده زیادی کردم. بجز مشکل سگ ها که با سر و صدایشان گاهی آزارم می دهد از حواشی به دور بوده و برای انجام کارهای علمی تمرکز فوق العاده ای داشتم.