واکاوی حقوقی حاکمیت و مالکیت جزایر سه‌گانه

آنان‌که نمی‌دانند، بدانند؛ دیرزمانی است که ایران‌زمین از نابخردیِ درگذشتگان در گذشته، از بحث بر سر جزایر سه‌گانه‌ی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، در رنج بوده است! هر صبح را با ترس و نگرانی به شب می‌رساند و شب، نومیدانه منتظر حمله و هجمه‌ی دشمنِ همسایه و همسایه‌ی دشمن بود.

آنان‌که نمی‌دانند، بدانند؛ دیرزمانی است که ایران‌زمین از نابخردیِ درگذشتگان در گذشته، از بحث بر سر جزایر سه‌گانه‌ی تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی، در رنج بوده است! هر صبح را با ترس و نگرانی به شب می‌رساند و شب، نومیدانه منتظر حمله و هجمه‌ی دشمنِ همسایه و همسایه‌ی دشمن بود.