چگونه دام ساخت و ساز غلط پهن می‌شود؟

سی و اندی سال است در هر جایی که امکان نوشتن، مصاحبه، سخنرانی، رادیو و تلویزیون و … بوده تذکر داده ام که وضعیت ساخت و ساز، طراحی و ساخت آنها باعث نابودی کشور خواهد شد.

سی و اندی سال است در هر جایی که امکان نوشتن، مصاحبه، سخنرانی، رادیو و تلویزیون و … بوده تذکر داده ام که وضعیت ساخت و ساز، طراحی و ساخت آنها باعث نابودی کشور خواهد شد.