کریدور راه آهن ترانزیتی شمال-جنوب

تیر ماه ١٤٠٠ چند توصیه کلیدی از نگاه یک معلم در رشته راه و ساختمان به وزیر راه و شهرسازی برای بهبود عملکرد وزارت در خبر انلاین نوشتم. اصل مقاله اینجا،
چند توصیه به ویزیر راه و شهرسازی آینده
و سپس با گله زیاد دوباره بعد از ۹ ماه نوشتم:
توصیه ای که ۹ ماه پیش برای وزیر راه و شهرسازی نوشتم
این مقالات که حاصل جمع بندی چند مقاله قبلی بود، تحت عنوان توصیه هایی برای وزیر راه و شهرسازی آینده قبل از انتخاب ایشان به سمت وزارت تهیه و نوشته بودم. در مقاله دوم حتی گله از تاخیر در اجرای برخی از توصیه های بحق و منطقی خود کرده بودم ؟ در اینجا به دو نکته حساس از این مقالات اشاره می کنم که تاکید مواکد بنده بود:
الف) خطوط ریلی و درهای بهشت کشور
ب) سیاست های منطقه ای همیشه یکسان نمی ماند
بارها در گذشته در مقالات خود تاکید کرده‌ام که با توجه به شرایط جنگ اوکراین و اهمیت ترانزیتی این کریدور، همواره باید بدنبال راه اندازی این خط ریلی و کلیدی و استفاده از منافع سرشار آن باشیم. الحمدالله امروز در خبر ها دیدم که بلاخره پس از عبور از مشکلات عدیده سیاسی آن، گویا امروز در اجلاس ٢+٦ توافق نهایی برای فعال سازی..

تیر ماه ١٤٠٠ چند توصیه کلیدی از نگاه یک معلم در رشته راه و ساختمان به وزیر راه و شهرسازی برای بهبود عملکرد وزارت در خبر انلاین نوشتم. اصل مقاله اینجا،

چند توصیه به ویزیر راه و شهرسازی آینده

و سپس با گله زیاد دوباره بعد از ۹ ماه نوشتم:

توصیه ای که ۹ ماه پیش برای وزیر راه و شهرسازی نوشتم

این مقالات که حاصل جمع بندی چند مقاله قبلی بود، تحت عنوان توصیه هایی برای وزیر راه و شهرسازی آینده قبل از انتخاب ایشان به سمت وزارت تهیه و نوشته بودم. در مقاله دوم حتی گله از تاخیر در اجرای برخی از توصیه های بحق و منطقی خود کرده بودم ؟ در اینجا به دو نکته حساس از این مقالات اشاره می کنم که تاکید مواکد بنده بود:

الف) خطوط ریلی و درهای بهشت کشور

ب) سیاست های منطقه ای همیشه یکسان نمی ماند

بارها در گذشته در مقالات خود تاکید کرده‌ام که با توجه به شرایط جنگ اوکراین و اهمیت ترانزیتی این کریدور، همواره باید بدنبال راه اندازی این خط ریلی و کلیدی و استفاده از منافع سرشار آن باشیم. الحمدالله امروز در خبر ها دیدم که بلاخره پس از عبور از مشکلات عدیده سیاسی آن، گویا امروز در اجلاس ٢+٦ توافق نهایی برای فعال سازی این کریدور ریلی بسیار حیاتی و سود آور برای کشور، حاصل شده است که جای بسی خوشحالی دارد. تنها امیدوارم برنامه ریزی های کاملی برای فعال نگاه داشتن این خط آهن ترانزیتی در دستور کار دولت محترم باشد. عین خبر:

توافق تهران، مسکو و باکو برای فعال‌سازی راه‌آهن کریدور شمال- جنوب

ایران، روسیه و جمهوری آذربایجان در اجلاس ۲+۶ ترانزیتی ایران و کشورهای آسیای میانه در زمینه فعال‌سازی شاخه غربی کریدور شمال_جنوب به توافق رسیدند./ باشگاه خبرنگاران

*استاد نمونه کشور، در مهندسی سازه، زلزله و مدیریت بحران، بنیانگذار مقاوم سازی و مدیریت بحران در ایران و موسس انجمن زبدگان شهر در کشور

۶۵۶۵