آقایان مجلس! برای این همه به فکر مردم بودن مُچکریم

در حالی که «درخت سیب نیوتن» در «باغ گیاهشناسی دانشگاه کمبریجِ» انگلیس در اثر طوفان «یونیس» از ریشه در آمده؛
و امیر قطر به پادشاه عربستان نامه نوشته و سواری شوتی با چهارده سرنشین در شیراز چپ کرده؛
و یک راننده ناراحت تریلی به مسجد مقدس جمکران حمله کرده؛
و به دختری ایرانی در ارمنستان تعرض شده و پدر شوهر عروس بیست و دو ساله اش را با سلاح گرم کشته؛
و پرایدی که با یازده مهاجر افغانی له شده و در دعوای مسلحانه بر سر مواد دو نفر در همدان کشته شده؛
و مردی در شیراز خودش، همسرش و دخترانش را به دلیل مشکل مالی کشته؛
امروز الحمدالله کلیات طرح صیانت از حقوق مان در مجلس تصویب شد و البته در این کوچه «دزد ماشین و خانه پیدا شده» مراقب باشید!
پی نوشت: خطاب به نمایندگان موافق تصویب کلیات طرح صیانت: آقایان مجلس! مُچّکریم…

در حالی که «درخت سیب نیوتن» در «باغ گیاهشناسی دانشگاه کمبریجِ» انگلیس در اثر طوفان «یونیس» از ریشه در آمده؛
و امیر قطر به پادشاه عربستان نامه نوشته و سواری شوتی با چهارده سرنشین در شیراز چپ کرده؛
و یک راننده ناراحت تریلی به مسجد مقدس جمکران حمله کرده؛
و به دختری ایرانی در ارمنستان تعرض شده و پدر شوهر عروس بیست و دو ساله اش را با سلاح گرم کشته؛
و پرایدی که با یازده مهاجر افغانی له شده و در دعوای مسلحانه بر سر مواد دو نفر در همدان کشته شده؛
و مردی در شیراز خودش، همسرش و دخترانش را به دلیل مشکل مالی کشته؛
امروز الحمدالله کلیات طرح صیانت از حقوق مان در مجلس تصویب شد و البته در این کوچه «دزد ماشین و خانه پیدا شده» مراقب باشید!

پی نوشت: خطاب به نمایندگان موافق تصویب کلیات طرح صیانت: آقایان مجلس! مُچّکریم…