از تبریک روز مرد تا تبریک روز انسان

تبریک روز مرد و پدر به مادرانی که در نبود پدر برای فرزندانشان به سانِ پدر نیکنام و مادر جاوانِ توامان آنها بوده اند…
تبریک روز مرد به اساتید و معلمانی که ” پدر معنوی دانش آموزان و دانشجویان خویش” بوده و هستند…
تبریک روز مرد به قضات و وکلای مدافعی که همواره ” به حقیقت، قضاوت کرده و به عدالت، وکالت می نمایند و در جهت تحققِ نظام دادرسی عادلانه و رفع بیدادند و هماره؛ دادگر و دادفر و دادبانِ حقیقت و عدالت می باشند…”
تبریک روز مرد به پزشکان و پرستارانی که جز به ” شرافتِ طبابت و سلامت بیماران ” خویش نیاندیشیده و ” حقِ بر سلامت و حقِ بر حیات ” را راز و رمزِ هستی و راستی و درستی و مهرورزی حرفه ای خویش می دانند.
تبریک به افرادی که فراتر از رویکردهای جنسیتی به انسان ها به ” بشریت و افراد بشر ” می اندیشند و تجلی آنرا در مردان و زنانِ نیک نام و پارسای بی همتای ایرانی و جهانی می یابند…
تبریک به افرادی که ” به جهان، خرم از آنند که جهان، خرم از اوست، عاشقند بر هم عالَم، که همه عالمَ از اوست…”
تبریک به افرادی که تنها ” بنی آدمند و از یک پیکرند و در آفرینش ز یک گوهرند ” و ” چو عضوی بدرد ..

تبریک روز مرد و پدر به مادرانی که در نبود پدر برای فرزندانشان به سانِ پدر نیکنام و مادر جاوانِ توامان آنها بوده اند…

تبریک روز مرد به اساتید و معلمانی که " پدر معنوی دانش آموزان و دانشجویان خویش" بوده و هستند…

تبریک روز مرد به قضات و وکلای مدافعی که همواره " به حقیقت، قضاوت کرده و به عدالت، وکالت می نمایند و در جهت تحققِ نظام دادرسی عادلانه و رفع بیدادند و هماره؛ دادگر و دادفر و دادبانِ حقیقت و عدالت می باشند…"

تبریک روز مرد به پزشکان و پرستارانی که جز به " شرافتِ طبابت و سلامت بیماران " خویش نیاندیشیده و " حقِ بر سلامت و حقِ بر حیات " را راز و رمزِ هستی و راستی و درستی و مهرورزی حرفه ای خویش می دانند.

تبریک به افرادی که فراتر از رویکردهای جنسیتی به انسان ها به " بشریت و افراد بشر " می اندیشند و تجلی آنرا در مردان و زنانِ نیک نام و پارسای بی همتای ایرانی و جهانی می یابند…

تبریک به افرادی که " به جهان، خرم از آنند که جهان، خرم از اوست، عاشقند بر هم عالَم، که همه عالمَ از اوست…"

تبریک به افرادی که تنها " بنی آدمند و از یک پیکرند و در آفرینش ز یک گوهرند " و " چو عضوی بدرد آورد، روزگار؛ دگر عضوها را نباشد قرار…"

تبریک به هنرمندانی که " هنر انسانیت و شرافت " را بر " بوم احساس و نگاه خویش " به تصویر کشانده و تصاویرِ یادمانِ " انسانِ پاکدستِ پارسا و شرافتمند" را در آن ترسیم می کنند…

تبریک روز مرد به صاحبان اندیشه و دانش و قلم و پژوهش که رسالت حرفه ای خویش را در " آگاهی و دانایی و تواناییِ جامعه و جهان" قرار داده و همواره در جهت " آگاه کردنِ افراد بشر" هستند و هماره ؛ " جهل و نا آگاهی و نادانی" را " آفتِ سلامت و سعادتِ بشریت" می دانند و می یابند…

تبریک روز مرد به انسان های نیک نامی که بر این باورند؛ " راه یکی و آن راستی است" و جز به " شرافت راستی و درستی و مهر و دوستی و نوع دوستی پایدار" نمی اندیشند…

تبریک روز مرد به افرادی که همواره حدشناسند و هماره قدر شناس و " شرافتِ پایدار و انسانیتِ ماندگار " ؛ " آیین مهر ورزی و نیک نامی آنها در پهنۀ هستی" است..

تبریک به همه مردانی که " ادب آنها به ز دولت آنهاست " و " از دیو و دَد ملولند و انسان شان؛ آرزوست…"

مناسبت های مردانه و زنانه و رویکردهای جنسیتی و فرا بشری؛ بهانه است تا یادی از " روز مرد و پدر" یا " روز مادر" و مانند آنها گردد، لیک بایست؛" شرافتِ پایدارِ بشریت و انسانیتِ افراد بشر" را نسبت به هم و دیگران جست و یافت و " روزِ انسان بودن" و " انسان ماندن" و " روز انسانیت " را در دل و ذهن و اندیشه و تقویم و مناسبات بشری به ثبت رساند و آنرا پی جست و با احترام و به یادمان به هم تبریک گفت و تا آن زمان نیز ؛ " انسانم آرزوست…"
به یادمانِ انسانیت و شرافتِ افراد بشر…

* محمد رضا زمانی درمزاری(فرهنگ)، مدرس دانشگاه و وکیل پایه یک دادگستری