استعفای وزیر، تیغ دولبه برای دولت و مجلس

خبر استعفای وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی (تکرا)، ناگهانی بود و همه را در برابر عمل انجام شده قرار داد.

خبر استعفای وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی (تکرا)، ناگهانی بود و همه را در برابر عمل انجام شده قرار داد.