امت و ملت در اندیشی ایرانی

دو مفهوم امت و ملت در ذهنیت سیاسی ایرانی چنان در هم تنیده شده که زمینه اختلاط و سرگردانی را بوجود آورده است. شاید مهم ترین دلیل این سرگشتگی مفاهیم ناشی از همسازی دین و سیاست در پندار اجتماعی ایرانیان بوده است.

دو مفهوم امت و ملت در ذهنیت سیاسی ایرانی چنان در هم تنیده شده که زمینه اختلاط و سرگردانی را بوجود آورده است. شاید مهم ترین دلیل این سرگشتگی مفاهیم ناشی از همسازی دین و سیاست در پندار اجتماعی ایرانیان بوده است.