انگار آش دهن سوزی هم نیست!

خارج از بحث های داغ این روزها از حواشی ویرانی متروپل آبادان تا درگذشت مرحوم دعایی و سرقت ۲۰۰ صندوق امانت از بانک ملی و بحث جانشینی فرهاد مجیدی در استقلال، سه بُرش از جامعه امروز را خدمتتان ارایه می کنم.

خارج از بحث های داغ این روزها از حواشی ویرانی متروپل آبادان تا درگذشت مرحوم دعایی و سرقت ۲۰۰ صندوق امانت از بانک ملی و بحث جانشینی فرهاد مجیدی در استقلال، سه بُرش از جامعه امروز را خدمتتان ارایه می کنم.