به یاد یک فرزانه خدمتگزار

جامعه ایران بواقع جامعه‌ای است پیچیده و غیر قابل پیش بینی.

جامعه ایران بواقع جامعه‌ای است پیچیده و غیر قابل پیش بینی.