بیایید مردان فراموش ناشدنی امروز را دریابیم

به نظر بسیاری از اهل نظر و فکر امروز یکی از روزهایی است که در ذهن بشر می تواندیادآور زندگی بزرگمردانی باشد که توانستند از بسیاری از مواهب حیات عادی گذر کنند تا زندگی همنوعان را معنای بهتری ببخشند.
امروز می تواند برای خیلی از افراد منصف و دارای قوه عاقله از روزهایی باشد که بتوان با ورق در تاریخ به سرنوشت برخی امور و حوادث بگونه ای دیگر نگاه کرد که اگر مردان و زنان غیور این سرزمین نبودند معلوم نبود این کشور دستخوش چه حوادثی می شد.
امروز می توانیم با دقت در تاریخ و با بررسی دقیق رویدادهای مهم و بنیادین کشور به نقش افراد و گروههایی اشاره کنیم که حفظ کشور را بدون سهم خواهی و چشمداشتی با جان و دل پذیرا شدند و هر چه داشتند برای این هدف مقدس هدیه کردند.
امروز می توانیم یادگاران دوران دفاع مقدس را در کوچه و خیابانها و حتی در بیمارستانها و آسایشگاههای متعدد کشور مشاهد کنیم که هنوز هم چون سرو راست قامت بر اندیشه پاک خود مقاومت دارند و همچنان بر عهد خود با خدای خود ایستاده اند.
امروز می توانیم هنوز از مردانی صحبت کنیم که بیش از چند دهه بخاطر ایستادگی دربرابر دشمن زخم های عمیق بر بدن دارند ولی ..

به نظر بسیاری از اهل نظر و فکر امروز یکی از روزهایی است که در ذهن بشر می تواندیادآور زندگی بزرگمردانی باشد که توانستند از بسیاری از مواهب حیات عادی گذر کنند تا زندگی همنوعان را معنای بهتری ببخشند.

امروز می تواند برای خیلی از افراد منصف و دارای قوه عاقله از روزهایی باشد که بتوان با ورق در تاریخ به سرنوشت برخی امور و حوادث بگونه ای دیگر نگاه کرد که اگر مردان و زنان غیور این سرزمین نبودند معلوم نبود این کشور دستخوش چه حوادثی می شد.

امروز می توانیم با دقت در تاریخ و با بررسی دقیق رویدادهای مهم و بنیادین کشور به نقش افراد و گروههایی اشاره کنیم که حفظ کشور را بدون سهم خواهی و چشمداشتی با جان و دل پذیرا شدند و هر چه داشتند برای این هدف مقدس هدیه کردند.

امروز می توانیم یادگاران دوران دفاع مقدس را در کوچه و خیابانها و حتی در بیمارستانها و آسایشگاههای متعدد کشور مشاهد کنیم که هنوز هم چون سرو راست قامت بر اندیشه پاک خود مقاومت دارند و همچنان بر عهد خود با خدای خود ایستاده اند.

امروز می توانیم هنوز از مردانی صحبت کنیم که بیش از چند دهه بخاطر ایستادگی دربرابر دشمن زخم های عمیق بر بدن دارند ولی رسم درست زیستن را ازیاد نبردند و همچنان در هوس کوی یار زندگی مجاهدانه دارند.

امروز می شود مردان مو سپید و قد خمیده ای را دید که باوجود گذر ایام و سختی های روزگار همچنان برای حفط این آب و خاک مسئولانه در برابر کجی ها و ناملایمات قدعلم می کنند و دست و پایشان دربرابر منافع زودگذار دنیا نمی لرزد.

امروز روز تولد سردار دشت کربلا و قهرمان قصه غربت و شهادت یعنی حضرت عباس این علی است که مردان فداکار این سرزمین، الگو و نمونه هایی هر چند کوچک از آن بزرگمرد عالم هستند.

بیایید در این روز به احترام اسوه صبر و مجاهدت به غیور مردان این دروه از تاریخ سلامی دوباره کنیم و با عمق دل و جان این بزرگمردان را از یاد نبریم.