تاملی درباره سخنان شگفت انگیز استاندار مازندران!

سخنان استاندار محترم مازندران حقیقتاً شگفت‌انگیز است؛

سخنان استاندار محترم مازندران حقیقتاً شگفت‌انگیز است؛