“تعادل” حلقه مفقوده مدیریت کشور

توقف ناگهانی خروج زائران اربعین حسینی از مرزهای زمینی و سرگردانی هزاران زائر پشت درهای بسته مرزهای خروجی و مشکلات فراوان ناشی از ازدحام جمعیت ،کمبود امکانات ،هوای گرم و نگرانی خانواده هاخبرهای ناگوار روزهای اخیر است

توقف ناگهانی خروج زائران اربعین حسینی از مرزهای زمینی و سرگردانی هزاران زائر پشت درهای بسته مرزهای خروجی و مشکلات فراوان ناشی از ازدحام جمعیت ،کمبود امکانات ،هوای گرم و نگرانی خانواده هاخبرهای ناگوار روزهای اخیر است