جنگ جهانی یا جهان جنگی

در آستانه ی سده ی جدید شمسی جهان پیرامون ما هنوز درگیر جنگ و خشونت است، اینکه اولین خاطره ی بشر از هبوط آدمی به جنایت هابیل و قابیل گره خورده شاید بی ارتباط به حس جنگ طلبی و خشنونت در رفتار آدمیان آنگونه که برخی نظریه پردازان قرارداد اجتماعی ازجمله تامس هابز باور دارند

در آستانه ی سده ی جدید شمسی جهان پیرامون ما هنوز درگیر جنگ و خشونت است، اینکه اولین خاطره ی بشر از هبوط آدمی به جنایت هابیل و قابیل گره خورده شاید بی ارتباط به حس جنگ طلبی و خشنونت در رفتار آدمیان آنگونه که برخی نظریه پردازان قرارداد اجتماعی ازجمله تامس هابز باور دارند