دین مردم، فدای تظاهر به دینداری غلط مسئولان

رفته بودم قم. دیدن خواهر وبرادر وعمه. سری به آقای شهرستانی زدم. نماینده و داماد باهوش وکار آشنای آیه الله سیستانی.

رفته بودم قم. دیدن خواهر وبرادر وعمه. سری به آقای شهرستانی زدم. نماینده و داماد باهوش وکار آشنای آیه الله سیستانی.