سدهای کشور های همسایه و پدافند غیر عامل ؟

خوشبختانه از مدتها پیش مطالعه کلی سد های کشور در برابر پارامترهای مطرح پدافندی تا حدودی البته نه در حد کافی مورد مطالعه قرار گرفته است، برای مثال انفجار یا زلزله یا … عوامل مشابه. اما نکته مهم امروزه با توجه به زلزله اخیر ترکیه و حتی احتمال شکست سد آتا تورک و تبعات جاری شدن سیلاب های وحشتناک در غرب کشور و از سوی دیگر سد های افغانستان از جمله سد کمال خان و سد کجکی روی رودخانه هیرمند در شرق ایران و دیگر سدهای این دو کشور که بر روی پهنه های بسیار لرزه خیز دنیا قرار دارند، نیاز به مطالعه آنها را از اهمیت ویژه ای برای کشور ما برخوردار کرده است. دانستن شرایط پدافندی این سدها امروز با شرایط منطقه ای ! برای کشور ایران بنظر امری حیاتی قلمداد می گردد.
توصیه می کنم چند سد اصلی در نزدیکی مرز های ایران در کشورهای مجاور سریعا مورد مطالعه قرار بگیرند، ممکن است در آینده نه چندان دور داشتن این اطلاعات برای کشور بسیار مفید باشد !

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران

خوشبختانه از مدتها پیش مطالعه کلی سد های کشور در برابر پارامترهای مطرح پدافندی تا حدودی البته نه در حد کافی مورد مطالعه قرار گرفته است، برای مثال انفجار یا زلزله یا … عوامل مشابه. اما نکته مهم امروزه با توجه به زلزله اخیر ترکیه و حتی احتمال شکست سد آتا تورک و تبعات جاری شدن سیلاب های وحشتناک در غرب کشور و از سوی دیگر سد های افغانستان از جمله سد کمال خان و سد کجکی روی رودخانه هیرمند در شرق ایران و دیگر سدهای این دو کشور که بر روی پهنه های بسیار لرزه خیز دنیا قرار دارند، نیاز به مطالعه آنها را از اهمیت ویژه ای برای کشور ما برخوردار کرده است. دانستن شرایط پدافندی این سدها امروز با شرایط منطقه ای ! برای کشور ایران بنظر امری حیاتی قلمداد می گردد.

توصیه می کنم چند سد اصلی در نزدیکی مرز های ایران در کشورهای مجاور سریعا مورد مطالعه قرار بگیرند، ممکن است در آینده نه چندان دور داشتن این اطلاعات برای کشور بسیار مفید باشد !

* استاد نمونه کشور در مهندسی سازه، مهندسی زلزله و مدیریت بحران