فاش‌شدن نقشه دختر خیابانی علیه جوان شهرستانی با درایت قاضی

علیرغم سختگیرانه بودن قواعد فقهی در بحث حدود،قواعدی در فقه حاکم است که مانع اِعمال مجازات های سنگین می شود به شرطی که قاضی محکمه با تدبیر و درایت چنین قواعدی را جاری کند

علیرغم سختگیرانه بودن قواعد فقهی در بحث حدود،قواعدی در فقه حاکم است که مانع اِعمال مجازات های سنگین می شود به شرطی که قاضی محکمه با تدبیر و درایت چنین قواعدی را جاری کند