فوتبال؛ بانوان و پایتخت معنوی ایران 

اشتباه آن زمان رخ داد که تصمیم گیران ورزش کشور، مشهد را برای برگزاری آخرین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب انتخابی جام جهانی قطر برگزیدند. شرایط ویژه این شهر و سابقه لغو بسیاری از فعالیت های دارای مجوز به دلایل سلیقه ای، ایجاب می کرد که مسوولان برگزاری این مسابقه قبل از اعلام تصمیم خود مبنی بر انتخاب شهر مشهد، به تعهدات بین المللی فدراسیون فوتبال می اندیشیدند.
چنانچه فیفا و ای.اف.سی که مدتی است ایران را زیر ذره بین خود گرفته اند، چنانچه نخواهند از کنار این قضییه بگذرند، چه کسانی پاسخگوی این تصمیم اشتباه خواهند بود.
اگر ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه ثامن به بهای حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی تمام شود، کسی حاضر است مسوولیت بپذیرد؟
برخوردهای سلیقه ای با موضوعات داخلی نباید به مسایل بین المللی تسری پیدا کند. مسابقاتی از این دست را که دارای ابعاد بین المللی است، نمیتوان بازیچه اشخاص و سلایق قرار داد زیرا ممکن است که یک نسل از یک ملت تاوان آن را پس بدهد.

اشتباه آن زمان رخ داد که تصمیم گیران ورزش کشور، مشهد را برای برگزاری آخرین مسابقه تیم ملی فوتبال ایران در چارچوب انتخابی جام جهانی قطر برگزیدند. شرایط ویژه این شهر و سابقه لغو بسیاری از فعالیت های دارای مجوز به دلایل سلیقه ای، ایجاب می کرد که مسوولان برگزاری این مسابقه قبل از اعلام تصمیم خود مبنی بر انتخاب شهر مشهد، به تعهدات بین المللی فدراسیون فوتبال می اندیشیدند.

چنانچه فیفا و ای.اف.سی که مدتی است ایران را زیر ذره بین خود گرفته اند، چنانچه نخواهند از کنار این قضییه بگذرند، چه کسانی پاسخگوی این تصمیم اشتباه خواهند بود.
اگر ممانعت از ورود بانوان به ورزشگاه ثامن به بهای حذف تیم ملی فوتبال ایران از جام جهانی تمام شود، کسی حاضر است مسوولیت بپذیرد؟

برخوردهای سلیقه ای با موضوعات داخلی نباید به مسایل بین المللی تسری پیدا کند. مسابقاتی از این دست را که دارای ابعاد بین المللی است، نمیتوان بازیچه اشخاص و سلایق قرار داد زیرا ممکن است که یک نسل از یک ملت تاوان آن را پس بدهد.