ماجرای مشهد و سازماندهی اختلافات مذهبی

‌‏مهمترین هدف سمبلیکش تقویت سازماندهی شده اختلافات مذهبی است. ضارب می توانست در بیرون صحن عملیاتش را بکند که نیاز به عملیات مخفی ورود چاقو به داخل صحن نباشد. اما کشتن در داخل صحن و عبور از گیت های حفاظتی و انجام عملیات تروریستی در داخل صحن ماجرا را سمبلیک می کند و با شکستن حرمت حرم رضوی قلب همه علاقمندان و شیعیان را جریحه دار کند.
‌‏جنگ های داخلی با رنگ‌ افراطی مذهبی می تواند از مشهد شروع شود. چون جریانات افراطی مذهبی وابسته و غیر وابسته به حکومت در مشهد فعال اند. این ماجرای تلخ می تواند مشهد سنتی را تحریک کند که آتش اختلافات داخلی به جان مردم بیفتد.باید مراقب بود.
‌‏رحمت خدا بر شهید اصلانی و آرزوی شفا برای دونفر مجروح.

‌‏مهمترین هدف سمبلیکش تقویت سازماندهی شده اختلافات مذهبی است. ضارب می توانست در بیرون صحن عملیاتش را بکند که نیاز به عملیات مخفی ورود چاقو به داخل صحن نباشد. اما کشتن در داخل صحن و عبور از گیت های حفاظتی و انجام عملیات تروریستی در داخل صحن ماجرا را سمبلیک می کند و با شکستن حرمت حرم رضوی قلب همه علاقمندان و شیعیان را جریحه دار کند.

‌‏جنگ های داخلی با رنگ‌ افراطی مذهبی می تواند از مشهد شروع شود. چون جریانات افراطی مذهبی وابسته و غیر وابسته به حکومت در مشهد فعال اند. این ماجرای تلخ می تواند مشهد سنتی را تحریک کند که آتش اختلافات داخلی به جان مردم بیفتد.باید مراقب بود.

‌‏رحمت خدا بر شهید اصلانی و آرزوی شفا برای دونفر مجروح.