مجلس و دخالت نامناسب در ساعت رسمی کشور

مجلس هر چند می تواند قانون وضع کند ولی شانیت مجلس ورود به مباحث لجاجت گونه و شاید هم سیاسی یا خودنمایی و تامین نظر قشر خاصی از افراد نیست. مردم ایران از یک سو در فشار شدید اقتصادی با وعده های حل مشکل واهی و از سوی دیگر فشار روانی سلامت به علت شیوع کرونا هستند وحوصله تغییر روال های غیر ضروری در عادت های زندگی را ندارند.
یک درصد احتمال بدهید که در اثر تصمیم مجلس در تابستان ۱۴۰۱ با افزایش مصرف برق ولو به میزان محدود و به تبع آن با مشکل خاموشی برق و کاهش تولید در اثر قطع برق هم مواجه شویم . چه کسی پاسخگوی تصمیم غیر ضروری مجلس خواهد بود؟
این که روزی دولت اسبق به خاطر تامین نظر قشر خاصی ساعت ها را تغییر داد ودولت و مجلس سابق دوباره آن را به وضع قبل برگرداندند و حالا نمایندگان نزدیک به همان تفکر اسبق بخواهند وضع را به آن منوال هدایت کنند نه منطقی است و نه ضروری.
درنظر بگیرید که در مجلس بعدی گروه دیگری بر سر کار بیایند و دوباره تصویب کنند که تغییر ساعت ۶ ماهه اعمال شود مردم چه بابد بکنند و چه میگویند؟ مگر شهروندان بازیچه تغییر تصمیم های مکرر و سلیقه ای هستند؟آیا این نوع تصمیمات حاصل بازی ها..

مجلس هر چند می تواند قانون وضع کند ولی شانیت مجلس ورود به مباحث لجاجت گونه و شاید هم سیاسی یا خودنمایی و تامین نظر قشر خاصی از افراد نیست. مردم ایران از یک سو در فشار شدید اقتصادی با وعده های حل مشکل واهی و از سوی دیگر فشار روانی سلامت به علت شیوع کرونا هستند وحوصله تغییر روال های غیر ضروری در عادت های زندگی را ندارند.

یک درصد احتمال بدهید که در اثر تصمیم مجلس در تابستان ۱۴۰۱ با افزایش مصرف برق ولو به میزان محدود و به تبع آن با مشکل خاموشی برق و کاهش تولید در اثر قطع برق هم مواجه شویم . چه کسی پاسخگوی تصمیم غیر ضروری مجلس خواهد بود؟

این که روزی دولت اسبق به خاطر تامین نظر قشر خاصی ساعت ها را تغییر داد ودولت و مجلس سابق دوباره آن را به وضع قبل برگرداندند و حالا نمایندگان نزدیک به همان تفکر اسبق بخواهند وضع را به آن منوال هدایت کنند نه منطقی است و نه ضروری.

درنظر بگیرید که در مجلس بعدی گروه دیگری بر سر کار بیایند و دوباره تصویب کنند که تغییر ساعت ۶ ماهه اعمال شود مردم چه بابد بکنند و چه میگویند؟ مگر شهروندان بازیچه تغییر تصمیم های مکرر و سلیقه ای هستند؟آیا این نوع تصمیمات حاصل بازی ها سیاسی و غیر ضروری نیست؟

کاش مجلس دست از این مداخله غیر لازم بردارد و روال موجود را به هم نزند یا اگر معتقد است و تضمین می کند که مشکل کمبود انرژی نداریم و تغییر ساعت نیز تغییری در مصرف انرژی ایجاد نمیکند اختیار تصمیم گیری را به دولت بسپارد تا متناسب با وضعیت انرژی انعطاف پذیر عمل کند و دولتها تصمیم بگیرند و راسا مسئولیت عواقب تصمیم های صحیح یا اشتباه را پذیرفته و پاسخگوی مردم باشند.
به امید روزی که مردم وجه المرافعه و سیاست بازی و برخورد های سلیقه ای قرار نگیرند.