مردِ شرف رفت

عصر امروز آقای سیدمحمود دعایی به رحمت ایزدی پیوست. سکته آمد و کارش را تمام کرد.

عصر امروز آقای سیدمحمود دعایی به رحمت ایزدی پیوست. سکته آمد و کارش را تمام کرد.