میثاقی و فوتبال برتر، سپر رسانه‌ای عزیزی خادم و خوبان عالم!

محمدحسین میثاقی در زمان ریاست عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال، برنامه‌های زیادی را به رئیس فدراسیون اختصاص داده بود.

محمدحسین میثاقی در زمان ریاست عزیزی خادم در فدراسیون فوتبال، برنامه‌های زیادی را به رئیس فدراسیون اختصاص داده بود.