چگونه زن ۷۰ساله‌، اموال همسرش را گرفت و او را از خانه بیرون کرد؟

طرح دادخواست طلاق در محاکم خانواده از جمله دعاوی پر تکراری است که به طور معمول در سه حالت قابل بررسی است: طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوجه( مستند به عسر و حرج زوجه )و طلاق به درخواست زوج.

طرح دادخواست طلاق در محاکم خانواده از جمله دعاوی پر تکراری است که به طور معمول در سه حالت قابل بررسی است: طلاق توافقی، طلاق به درخواست زوجه( مستند به عسر و حرج زوجه )و طلاق به درخواست زوج.