گواهی فوت، هدیه برادران عروس به خواستگار خواهرشان

برخی اختلافات عقیدتی و…در کنار تعصبات کورکورانه و خشکِ مذهبی موجب محرومیت دو نوجوان سیزده، چهارده ساله از حق تحصیل و…شده!

برخی اختلافات عقیدتی و…در کنار تعصبات کورکورانه و خشکِ مذهبی موجب محرومیت دو نوجوان سیزده، چهارده ساله از حق تحصیل و…شده!