آقای عباسی؛ شهید رضایی مجد هم فوتبالیست بود!

امروز مصاحبه‌ای علیه بازیکنان فوتبال منتشر شد که در آن حملات تندی به آن‌ها شده بود.

امروز مصاحبه‌ای علیه بازیکنان فوتبال منتشر شد که در آن حملات تندی به آن‌ها شده بود.