بایدن و سفر در موقعیت ضعف

سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان و اسرائیل در حالی انجام می شود که بایدن در موقعیت ضعف قرار دارد و با فاصله گرفتن از شعارهای حقوق بشری حزب دموکرات و در میان مخالفت های داخلی و نیاز به تغییر رویکرد در سیاست خارجی، تصمیم به انجام این سفر گرفته است.

سفر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به عربستان و اسرائیل در حالی انجام می شود که بایدن در موقعیت ضعف قرار دارد و با فاصله گرفتن از شعارهای حقوق بشری حزب دموکرات و در میان مخالفت های داخلی و نیاز به تغییر رویکرد در سیاست خارجی، تصمیم به انجام این سفر گرفته است.